Ценоразпис

Ц Е Н О Р А З П И С

на услугите, извършвани в структурите на “УМБАЛ „Еврохоспитал-Пловдив” ООД, и такива по договор с АСИП МЦ “Еврохоспитал Пловдив“ ЕООД и МЛ „Писанец“ считано от 19.11.2018 год.

 

Приложение № 1

 

ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

 

 

 

Цена в лева

1

Преглед от лекар със специалност

40,00

2

Преглед от лекар – хабилитирано лицe

80,00

3

Преглед от лекар без специалност

30,00

4

Запис ЕКГ – без разчитане

10,00

5

Поставяне назогастрална сонда

25,00

6

Мускулна инжекция

8,00

7

Венозна инжекция

15,00

8

Поставяне на периферен венозен катетър /абокат /

10,00

9

Подкожна инжекция

4,00

10

Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция)

8,00

11

Венозна инфузия без стойността на медикаментите

30,00

12

Вземане на намазка за микробиологично изследване

5,00

13

Поставяне/смяна на уретрален катетър

40,00

14

Очистителна клизма

25,00

15

Пункция на става

40,00

16

Плеврална пункция

100,00

17

Коремна пункция

150,00

18

Неинвазивно измерване на кръвно налягане

2,00

19

Ехография на коремни органи

35,00

20

Ехокардиография

50,00

21

Доплерехография на коремни органи

25,00

22

Стомашна промивка

40,00

 

 

Приложение № 2

 

ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ

 

 

цена в лева

1

Местна инфилтрационна анестезия

20,00

2

Спинална анестезия

60,00

3

Епидурална анестезия с катетър

100,00

4

Венозна анестезия

60,00

5

Ендотрахеална анестезия

150,00

6

Поставяне на епидурален катетър за лечение на хронична болка/вкл. катетъра/

500,00

 

 

Приложение № 3

 

ЦЕНИ НА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

по договор с медицинска лаборатория „Писанец” с филиал разположен на територията на ЛЗ

 

 

 

 

цена в лева

1

Урокултура

8,00

2

Вагинален секрет

9,00

3

Еякулат

9,00

4

Простатен секрет

9,00

5

Уретрален секрет

9,00

6

Гърлен секрет

8,00

7

Носен секрет

8,00

8

Храчка

8,00

9

Ранев секрет

9,00

10

Жлъчка

9,00

11

Пунктат

9,00

12

Ликвор

9,00

13

Хемокултура

12,00

14

Аеробна флора

20,00

15

Чревно носителство

9,00

16

Антибиограма

10,00

17

Идентификация на гъби

12,00

18

Чувствителост към антигъбични препарати

15,00

 

 

Приложение № 4

 

ЦЕНИ НА ОБРАЗНО-ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

по договор с АСИП МЦ “Еврохоспитал Пловдив“ ЕООД

 

 

цена в лева

1

Потребителска такса рентген

2,90

2

Ехография на коремни органи

35,00

3

Ехография на млечна жлеза

30,00

4

Иригография

60,00

5

КАТ аортография

180,00

6

КАТ на бял дроб

100,00

7

КАТ на глава

90,00

8

КАТ на гръбначен стълб

90,00

9

КАТ на гръден кош

100,00

10

КАТ на две области

180,00

11

КАТ на корем

100,00

12

КАТ на лумбални прешлени

90,00

13

КАТ на малък таз

100,00

14

КАТ на ПОС с контраст

240,00

15

КАТ на ПОС без контраст

160,00

16

КАТ на прешлени

90,00

17

КАТ на сакроилиачни стави

90,00

18

КАТ на торакални прешлени

90,00

19

КАТ на части от скелета

90,00

20

КАТ на шия

100,00

21

КАТ периферна ангиография

150,00

22

Контраст - венозна урография

60,00

23

Контраст - иригография

32,00

24

Контраст за изследване на ГИТ

16,00

25

Контраст за КАТ

80,00

26

Контрастно изследване на стомах

40,00

27

Контрастно изследване на тънки и дебели черва

50,00

28

Контрастно изследване на хранопровод

40,00

29

Мамография – 2 снимки

20,00

30

Обзорна рентгенография на корем

20,00

31

Периферна ангиография /КАТ/

150,00

32

Пулмоангиография /КАТ/

150,00

33

Разчитане на скенер

30,00

34

Разчитане на рентгенова снимка

15,00

35

Рентгенография на череп /две проекции/

20,00

36

Рентгенография на лицеви кости /две проекции/

20,00

37

Рентгенография на околоносни синуси /две проекции/

20,00

38

Специални центражи на черепа

20,00

39

Рентгенография на стернум

18,00

40

Рентгенография на акромиоклавикуларна става

15,00

41

Рентгенография на стерноклавикуларна става

15,00

42

Рентгенография на ключица/клавикула/

20,00

43

Рентгенография на ребра

18,00

44

Рентгенография на лопатка/скапула/ - профил

15,00

45

Рентгенография на лопатка/скапула/ - две проекции

25,00

46

Рентгенография на гръден кош

25,00

47

Рентренография на бял дроб и сърце

25,00

48

Рентренография на кости и стави на крайници /две проекции/

25,00

49

Рентгенография на раменна става – фас

15,00

50

Рентгенография на раменна става – профил

15,00

51

Рентгенография на раменна става /две проекции/

25,00

52

Рентгенография на раменна кост /хумерус/ - фас

15,00

53

Рентгенография на раменна кост /хумерус/ - профил

15,00

54

Рентгенография на раменна кост /хумерус/ две проекции

25,00

55

Ренгтенография на лакътна става - фас

15,00

56

Ренгтенография на лакътна става – профил

15,00

57

Ренгтенография на лакътна става /две проекции/

25,00

58

Рентгенография на антебрахиум – фас

15,00

59

Рентгенография на антебрахиум – профил

15,00

60

Рентгенография на антебрахиум / две проекции/

25,00

61

Рентгенография на гривнена става – фас

15,00

62

Рентгенография на гривнена става – профил

15,00

63

Рентгенография на гривнена става /две проекции/

25,00

64

Рентгенография на длан и пръсти – фас

15,00

65

Рентгенография на длан и пръсти – профил

15,00

66

Рентгенография на длан и пръсти /две проекции/

25,00

67

Рентгенография на таз

20,00

68

Рентгенография на тазобедрена става – фас

15,00

69

Рентгенография на тазобедрена става – профил

15,00

70

Рентгенография на тазобедрена става /две проекции/

25,00

71

Ренгенография на сакроилиачна става

20,00

72

Ренгенография на бедрена кост – фас

15,00

73

Ренгенография на бедрена кост – профил

15,00

74

Ренгенография на бедрена кост /две проекции/

25,00

75

Ренгенография на колянна става – фас

15,00

76

Ренгенография на колянна става – профил

15,00

77

Ренгенография на колянна става /две проекции/

25,00

78

Рентгенография на подбедрица – фас

15,00

79

Рентгенография на подбедрица – профил

15,00

80

Рентгенография на подбедрица /две проекции/

25,00

81

Рентгенография на глезенна става – фас

15,00

82

Рентгенография на глезенна става – профил

15,00

83

Рентгенография на глезенна става /две проекции/

25,00

84

Рентгенография на стъпало и пръсти – фас

15,00

85

Рентгенография на стъпало и пръсти – профил

15,00

86

Рентгенография на стъпало и пръсти /две проекции/

25,00

87

Рентренография гръбначни прешлени - фас

20,00

88

Рентренография гръбначни прешлени - профил

20,00

89

Рентренография гръбначни прешлени /две проекции/

30,00

90

Рентгенография на лумбални прешлени – фас

20,00

91

Рентгенография на лумбални прешлени – профил

20,00

92

Рентгенография на лумбални прешлени /две проекции/

30,00

93

Рентгеноскопия на бял дроб

20,00

94

Трансдренажна холангиография

55,00

95

Фистулография / вкл. контраст/

40,00

96

Рентгенография на ПОС

25,00

97

Копие на рентгеново изследване на CD/DVD

5,00

98

Миелография

40,00

 

 

Приложение № 5

 

ЦЕНИ НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

по договор с АСИП МЦ “Еврохоспитал Пловдив“ ЕООД

 

 

 

цена в лева

1

ПКК

2.00

2

ДКК– мануално

2.00

3

СУЕ

1.00

4

Морфология на еритроцити

2.00

5

Ретикулоцити

2.00

6

Кръвна група

10.00

7

Протромбиново време (активност и INR)

2.00

8

Време на кървене и съсирване

1.50

9

Активирано парциално протромбиново време (aPTT)

2.00

10

Фибриноген

2.00

11

Д-димери

10.00

12

Глюкоза

1.50

13

Кръвно-захарен профил

4.00

14

ОГТТ (орален глюкозотолерантен тест)

8.00

15

Креатинин

1,50

16

Урея

1,50

17

Пикочна киселина

1,50

18

Билирубин – общ

1,50

19

Билирубин – директен

1,50

20

Общ белтък

1,50

21

Албумин

1,50

22

Натрий

1,50

23

Калий

1,50

24

Калций

1,50

25

Неорганичен Фосфат

1,50

26

Магнезий

1,50

27

Желязо

1,50

28

ЖСК

1,50

29

Хлорид

1,50

30

Общ Холестерол

1,50

31

Триглицериди

1,50

32

HDL-холестерол + LDL-изчислен

1,50

33

АСАТ

1,50

34

АЛАТ

1,50

35

ЛДХ

1,50

36

ХБДХ

1,50

37

ГГТ

1,50

38

Алкална фосфатаза

1,50

39

Креатинкиназа

2,00

40

Креатинкиназа –МВ

3,00

41

Амилаза

2,00

42

Липаза

3,00

43

Холинестераза

3,00

44

Качествени проби урина; всеки показател по:

2,00

45

Седимент на урина-нативен

2,00

46

Количествен анализ урина; всеки показател по:

1,50

47

Клирънс на в-ва (креатинин, урея и др.)

4,00

48

Зимницки

1,00

49

Микроалбуминурия

8,00

50

Тропонин

12,00

51

TSH

11,00

52

fT4

11,00

53

fT3

11,00

54

FSH

11,00

55

LH

11,00

56

Prolactin

11,00

57

Progesteron

11,00

58

Estradiol

11,00

59

Testosteron

11,00

60

ТPSA

13,00

61

CA 15-3

13,00

62

CA 19-9

13,00

63

СА 125

13,00

64

HCG

13,00

65

Алфа фетопротеин

13,00

66

СЕА

13,00

67

PSA

13,00

68

Алкално-киселинно равновесие (АКР)

13,00

69

С – реактивен протеин (CRP)

4,00

70

Гликиран хемоглобин

10,00

71

Качествени проби (пунктат)

2,00

72

Седимент пунктат – нативен

2,00

73

Количествен анализ на пунктат – всеки показател по:

1,50

74

HbsAg

9,00

75

HbeAg

9,00

76

HCV

11,00

77

Anti Hbc-total

11,00

78

Ревматоиден фактор

4,00

79

Сифилис

3,00

80

Оклутни кръвоизливи

2,50

81

Кръвно-газов анализ

20,00

82

Такса вземане на кръв

2,00

 

 

Приложение № 6

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОТДЕЛЕНИЕ ПО „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“

 

 

цена в лева

 

Дейности свързани с живи лица

 

1

Диагностични услуги

 

1.1

Хистологично изследване - изработване на едно парафиново блокче и препарат от него оцветен с Не-Ео

40,00

1.2

Хистологично изследване - изработване на две парафинови блокчета с препарати от всяко от тях

60,00

1.3

Хистологично изследване - изработване на повече от две парафинови блокчета с препарати от всяко от тях

100,00

1.4

Хистологично изследване - изработване на едно парафиново блокче и препарат от него оцветен с Не-Ео след декалцинация

45,00

1.5

Хистологично изследване - изработване на едно парафиново блокче и препарати от него оцветен с Не-Ео както и едно специално оцветяване

50,00

1.6

Хистологично изследване - изработване на едно парафиново блокче препарати от него оцветени с Не-Ео с две и повече специални оцветявания

100,00

1.7

Хистологично изследване - ГЕФРИР с изработване на едно парафиново блокче и препарат от него оцветен с Не-Ео

70,00

1.8

Цитологично изследване - ТАБ, коремен пунктат, урина, храчка и др. /3 стъкла/

20,00

1.9

Скринингово цитологично изследване /гинекологична цитона-мазка/

15,00

2

Консултативни услуги

 

2.1

Консултация на препарати изработени в друга лаборатория

30,00

2.2

Консултация на препарати изработени в отделението от предоставени парафинови блокчета

60,00

2.3

Сравняване на препарати от предишни изследвания

20,00

 

Дейности свързани с починали пациенти

 

1

Аутопсия - извършване, аутопсионен протокол, окончателна диагноза, епикриза, фотодокументация /при поискване/

700,00

2

Разяснения на диагноза и находка от аутопсия извършена другаде

50,00

3

Престой в камера - за всеки започнат ден

25,00

 

 

Приложение № 7

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ХИРУРГ

/без цена на анестезия/

 

 

цена в лева

1

Отстраняване на доброкачествени новообразувания на глава - до 15 мм.

25,00

2

Отстраняване на доброкачествени новообразувания на глава - над 15 мм.

30,00

3

Отстраняване на доброкачествени новообразувания на тяло и крайници - до 15 мм.

25,00

4

Отстраняване на доброкачествени новообразувания на тяло и крайници - до 15 мм.

40,00

5

Операция при врастнал нокът

40,00

6

Изваждане на чуждо тяло от подкожието

40,00

7

Инцизия на меки тъкани

50,00

8

Обработка и първичен шев на рана (не се включва анестезията)

50,00

9

Хирургична обработка на рани при изгаряне

30,00

10

Диагностична пункция на кожа и подкожие

10,00

11

Пункция на пикочен мехур и хидроцеле

25,00

12

Отстраняване на кърлеж

20,00

13

Пункция на млечна жлеза

25,00

14

Малка превръзка

10,00

15

Средна превръзка

20,00

16

Голяма превръзка

40,00

17

Сваляне на конци с превръзка

20,00

18

Вторичен шев на рана

30,00

19

Смяна на дренаж

15,00

 

 

 

Приложение № 8

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

/без цена на анестезия и консумативи/

 

 

цена в лева

1

Видеогастроскопия с биопсия

150,00

2

Видеогастроскопия с поставяне на стент

500,00

3

Ректоскопия с биопсия

80,00

4

Видеосигмоидоскопия с биопсия

150,00

5

Тотална видеоколоскопия с биопсия

250,00

 

Приложение№ 9

 

ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ НА КАБИНЕТА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

по договор с АСИП МЦ “Еврохоспитал Пловдив“ ЕООД

 

 

цена в лева

1

Първичен преглед от специалист

40,00

2

Вторичен преглед от специалист

20,00

3

Лечение с НЧТ - на процедура

5,00

4

Лечение със СЧТ - на процедура

5,00

5

Лечение с нискочестотно магнитно поле - на процедура

5,00

6

Лечение с инфрачервени лъчи - на процедура

5,00

7

Лечение с ултразвук - на процедура

5,00

8

Аналитична ЛФК - 30 мин - на процедура

10,00

9

Парафинотерапия - на процедура

5,00

10

Инхалационна терапия - на процедура

5,00

11

Дарсонвал (две полета) – на процедура

5,00

12

Частичен персонален масаж - 15 минути

10,00

13

Пакет 1 - Първичен преглед; Лечение с инфрачервени и видими лъчи - 5 процедури; Лечение с нискочестотно магнитно поле - 5 процедури

60,00

14

Пакет 2 - Първичен преглед; Лечение с НЧТ - 5 процедури; Лечение с нискочестотно магнитно поле - 5 процедури

60,00

 

Приложение № 10

 

ЦЕНИ НА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

 

КП

Име на клиничната пътека

цена в лева

1

 

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

350,00

2

 

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация – блок 1

520,00

3

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения – блок 1

435,00

4

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт – блок 1

600,00

5

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт – блок 1

850,00

6

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит – блок 1

1 200,00

7

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво – блок 1

605,00

8

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт – блок 1

600,00

9

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума – блок 1

1 500,00

10

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – блок 1

920,00

11

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) – блок 1

1 100,00

12

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания – блок 1

700,00

13

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит – блок 1

500,00

14

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

400,00

15

89.1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

500,00

16

90.1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

750,00

17

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

500,00

18

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма – блок 1 и блок 2

2 200,00

19

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми – блок 1 и блок 2

2 500,00

20

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ под 9 г. само спешни интервенции

550,00

21

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система – блок 1 и блок 2

700,00

22

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 800,00

23

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години – за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

3 100,00

24

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 780,00

25

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1 780,00

26

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2 600,00

27

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години – за ЗОЛ до 9 г. само спешни интервенции и ЗОЛ до 18 г. с вродени малформации само спешни интервенции

2 650,00

28

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1100,00

29

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години - за ЗОЛ до 9 г. само спешни интервенции и ЗОЛ до 18 г. с вродени малформации само спешни интервенции

1 150,00

30

179

Оперативни процедури върху апендикс – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 9 г. само спешни интервенции

650,00

31

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома – блок 1

650,00

32

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 9 г. само спешни интервенции и за ЗОЛ до 18 г. с вродени малформации само спешни интервенции

500,00

33

182

Оперативни процедури при хернии – блок 1

650,00

34

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

700,00

35

184

Конвенционална холецистектомия– блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

1 150,00

36

185

Лапароскопска холецистектомия– блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

950,00

37

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

2 300,00

38

187

Оперативни процедури върху черен дроб – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

3 350,00

39

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болес т– блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

1 450,00

40

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност– блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 9 г. само спешни интервенции

4 950,00

41

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 9 г. само спешни интервенции

1 820,00

42

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1 000,00

43

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години – за ЗОЛ до 9 г. с вродени малформации само спешни интервенции

1 500,00

44

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции - блок 1

1 200,00

45

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 - – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции, без код 92.21 и 92.29

1 300,00

46

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия – блок 1 и блок 2 за ЗОЛ над 9 г.

300,00

47

195

Оперативно лечение при остър перитонит – блок 1

2 200,00

48

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси – блок 1

1 500,00

49

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания – блок 1 и блок 3

750,00

50

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ до 18 г. само спешни интервенции

2 200,00

51

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания – блок 1

550,00

52

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания – блок 1

305,00

53

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния –блок 1

800,00

54

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ от 9 г. до 18 г.

1 000,00

55

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ от 9 г. до 18 г.

800,00

56

203

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания - блок 1 и блок 2 за ЗОЛ от 9 г. до 18 г.

1 500,00

57

204

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение – блок 1

3 400,00

58

205

Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение – блок 1

1330,00

59

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми – блок 1 и блок 2

400,00

60

209

Хирургично лечение при травма на главата – блок 1

1 052,00

61

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение –блок 1 и блок 2

800,00

62

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – блок 1 и блок 2

2 450,00

63

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност – блок 1 и блок 2

1 819,00

64

216

Спешни състояния в гръдната хирургия – блок 1

550,00

65

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

2 050,00

66

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо-
бедрената и колянната става – без код 79.39 и 79.85

4 700,00

67

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници – без код 79.39 и 79.85

5 350,00

68

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1 257,00

69

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910,00

70

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1 000,00

71

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

1 326,00

72

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

460,00

73

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

720,00

74

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

1 200,00

75

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии – блок 1

570,00

76

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

540,00

77

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

120,00

 

 

Приложение 11А

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, КОИТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ НЗОК

 

 

Вид на консуматива

Цена в лева

1

Игла ендоскопска за склеротерапия - инжектор

60,00

2

Екстрактор тип „крокодил“

75,00

3

Клипси за ендоскопска хемостаза

40,00

4

Полипектомична примка – еднократна

60,00

5

Сет за лигиране на вацици – еднократен

291,00

6

Канюла за контраст (катетър)

126,00

7

Саморазтваряща се ендопротеза за хранопровод

920,00

8

Саморазтваряща се ендопротеза за черво

1200,00

9

Игла за тънкоиглена биопсия под ехографски контрол

51,00

10

Балон дилататор

400,00

11

Цитологична четка двулуменна

84,00

12

Балонен екстрактор

240,00

13

Кошница за екстракция при литотрипсия

351,00

14

Пластмасова ендопротеза за жлъчните пътища

84,00

15

Пластмасова ендопротеза за панкреаса

84,00

16

Екстрактор за чуждо тяло и полипи (изи-колект)

150,00

17

Саморазширяваща се протеза за жлъчни пътища и панкреас

1200,00

18

Апликатор(система) за протезиране 10 френча

180,00

19

Апликатор(система) за протезиране 5 френча; 7 френча

69,00

20

Аспирационна игла CHIBA

60.00

21

Нитинолов водач за протезиране

270,00

22

Папило-сфинктеротом с два канала

201,00

23

Папило-сфинктеротом - иглен

180.00

24

Папило-сфинктеротом – пре-кът

201,00

25

Комплект за перкутанен дренаж под ехографски контрол

 

26

Сет за трансгастрална цистостомия

 

 

Приложение 11Б

 

ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ХИРУРГИЯ, КОИТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ НЗОК

 

 

цена в лева

 

ХИРУРГИЯ

 

1

Кръгов ушивател № 24; 26; 29; 32 мм.

600,00

2

Линеарен ушивател – TA 30; 45; 60; 90 мм.

360,00

3

Пълнител за линеарен ушивател – TA 30; 45; 60; 90 мм. / 3,8мм.; 4,8 мм.

195,00

4

Линеарен режещ ушивател – GIA 60; 80; 100 мм.

360,00

5

Пълнител за линеарен режещ ушивател –GIA 60; 80;100 мм./3,8мм;4,8 мм.

195,00

6

Лапароскопски консуматив – троакари 5; 10; 12; 15 мм.

68,40

7

Лапароскопски консуматив – дисектор – прав; извит

162,00

8

Лапароскопски консуматив – клампа

162,00

9

Лапароскопски консуматив – граспер

162,00

10

Лапароскопски консуматив – кука

162,00

11

Лапароскопски консуматив – биполярна щипка

162,00

12

Лапароскопски консуматив – биопсична щипка

162,00

13

Лапароскопски консуматив – ножица – права; извита

162,00

14

Лапароскопски консуматив – клипапликатор титаниеви клипси

410,40

15

Лапароскопски консуматив – титаниеви клипси

2,40 / бр.

16

Лапароскопски консуматив – клипапликатор за полимерни клипси

550,20

17

Лапароскопски консуматив – полимерни клипси

7,00 / бр.

18

Лапароскопски консуматив – сет за аспирация

60,00

19

Лапароскопски консуматив – сет за покриване

32,00

20

Лапароскопски консуматив – ендо GIA 45; 60 стационарен

500,40

21

Лапароскопски консуматив – устройство за фиксиране на хер.платна

764,40

22

Лапароскопски консуматив – пълнител за ендо GIA 45; 60 стационарен

342,00

23

Лапароскопски консуматив – пълнител за ендо GIA 45; 60 артикулиращ

504,00

24

Лапароскопски консуматив – игла на Верес

43,20

25

Лапароскопски консуматив – полиетиленов ръкав за глава на камера

5,10

26

Лапароскопски консуматив – ендобег малък

78,00

27

голям

129,00

28

Лапароскопски консуматив – биполярен режещ инструмент

 

29

LigaSure - Coviden

1350,00

30

Caiman - Aesculap

1000,20

31

Harmonic - Ethicon

1350,00

32

Enseal - Ethicon

1350,00

33

Лапароскопски консуматив – раневи протектор малък

50,40

34

среден

62,40

35

голям

81,00

36

Хранопроводен стент – саморазгъващ се, покрит

920,00

37

Стент за ректум; колон

1200,00

38

Сонда за йеюнално хранене

 

39

Перкутанни гастростомни катетри - PEG

 

40

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 15/20 см. овал

650,10

41

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 20/30 см. овал

855,00

42

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 26/34 см. овал

1000,20

44

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно 10/15 см. овал

550,20

45

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно ф 15 см.

655,20

46

Меш (платно) за пластика – двукомпонентно ф 20 см.

860,10

47

Меш (платно) за пластика - 6/11 см.

150,00

48

Меш (платно) за пластика – 15/15 см.

200,10

49

Меш (платно) за пластика – 30/30 см.

250,20

50

Автосъшиватели за хемороидектомия

600,00

51

Консумативи за ендоваксистема – малък сет със сребро

180,00

52

Консумативи за ендоваксистема – малък сет

140,10

53

Консумативи за ендоваксистема – среден сет

160,20

54

Консумативи за ендоваксистема – голям сет

180,00

55

Консумативи за ендоваксистема – за отворен корем

250,20

 

 

Приложение № 12

 

ДРУГИ УСЛУГИ, СПЕЦИФИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 

цена в лева

1

Болнично лечение в отделение с терапевтичен профил - при остойностяване на леглоден без вкл. на медикаменти и консумативи.

55,00

2

Болнично лечение в отделение с хирургичен профил - при остойностяване на леглоден без вкл. на медикаменти и консумативи

75,00

3

Болнично лечение в ОАИЛ - при остойностяване на леглоден без вкл. на медикаменти и консумативи

95,00

4

Таска придружител без ползване на легло – на ден

10,00

5

Таска придружител с ползване на легло и храна – на ден

20,00

6

Издаване на дубликат на медицински документ

5,00

7

Транспортни услуги - на километър

1,00

8

Избор на лекар

500,00

9

Избор на екип

900,00

10

Индивидуален сестрински пост – дневно дежурство

100,00

11

Индивидуален сестрински пост – нощно дежурство

140,00

12

Индивидуален санитарен пост – дневно дежурство

40,00

13

Индивидуален санитарен пост – нощно дежурство

60,00

14

Хирургична ЛКК

10,00

15

Ортопедична ЛКК

10,00

16

Обща ЛКК

10,00

17

Допълнителна физиотерапевтична услуга по желание на пациента, извън задължителната по КП рехабилитационни процедури по ранно раздвижване

50,00

18

Хипертермална интраперитонеална химиотерапия(HIPEC) – радикална процедура с хирургична циторедукция

11 000,00

19

Хипертермална интраперитонеална химиотерапия(HIPEC) – палиативна процедура без хирургична циторедукция

6 000,00

20

Интраперитонеална (под налягане) аерозолна химиотерапия (PIPAC)

504,00

 

Забележка : От такса за придружител са освободени придружителите на инвалиди с решение от ТЕЛК,пациенти с двигателни увреждания и деца до 12 год. Ползването на легло е възможно при наличието на свободни легла в стационара.

За ползване на самостоятелна стая за целия престой на пациента /при свободна такава/ се заплаща допълнителна такса от 50,00 лв. на ден, като в цената се включват всички допълнителни битови условия

 

Приложение № 13

 

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ ПО ДОГОВОР С ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

 

цена в лева

1

Стерилизация на медицински изделия - барабани и контейнери /за 1 брой/

10,00

2

Стерилизация с плазма - цена на един цикъл

100,00

3

Изработка на хистологични препарати от един пациент /цена за биопсичен фиш/

20,00

4

Изработване на Гефрир

50,00

5

Цитологични препарати от един пациент

10,00

6

Извършване на аутопсия на пациент починал в лечебното заведение

700,00

7

Заснемане на препарати за презентация или публикация

100,00