Защото най-важно е Вашето здраве!

УМБАЛ "Еврохоспитал Пловдив" ООД разполага с добре оборудвана "Болнична аптека".

Болничната аптека е функционално обособено звено в стуктурата на УМБАЛ "Еврохоспитал Пловдив" ООД. Дейността й се организира съгласно нормативната уредба на РБългария, заповеди и правилници на Управителя.

Основната функция на Болничната аптека е да осигури снябдяването на структурните звена в болницата с необходимите качествени лекарствени продукти и консумативи.

В болничната аптека се извършват следните основни дейности: завяване, доставяне, съхранение, опаковане, даване на консултации, отпускане по лекарствени листове на разрешени за употреба в РБ лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни по установения със заповед на Управителя ред и в съгласие с лекарствената листа на УМБАЛ "Еврохоспитал Пловдив"ООД.

Болничната аптека осигурява фармацевтичните грижи, включително предоставяне на лекарствени продукти, диагностични материали, медицински изделия и др. за хоспитализираните пациенти. В болницата е особено важно правилното лекарство да бъде налично за всеки нуждаещ се пациент в  точното време и форма. За пълноценната работа на болничната аптека, много важен фактор е наличието на информационна база и програмно осигуряване.

Болничната аптека на УМБАЛ „Еврохоспитал“  разполага със специален компютърен софтуер предназначен за електронно водене на отчетността. Той дава възможност за непрекъснато следене на доставките, контрол на съответствието между договорени и доставни цени, изпращане на заявки за доставки. Аптеката снабдява болницата освен с лекарствени средства и с всички видове медицински  лекарства и консумативи свързани с оперативната дейност, спешното и ежедневно обслужване на пациентите. Планират се и се доставят всички видове консумативи за отделение по Хирургия, отеделение по Вътрешни болести /Нефрологично отделение, Гастроентерологичен сектор, Кардиология, Клинична хематология, Ревматология, Ковид отделение/, отделение по Ортопедия и травматология, ОАИЛ и параклиничните звена.

Болнична аптека УМБАЛ "Еврохоспитал" снабдява други две болници - СГЕБАЛ "Еврохоспитал" и МБАЛ "Уромедикс".

Наркотичните вещества се съхраняват в метална каса със заключващо устройство  свързана със СОТ. Ключовете от касата се съхраняват от Ръководителя на Болничната аптека.

 

Ръководителят на болничната аптека е маг. фарм. Андрей Стефанов, който е с висше образование с образователно - квалификационна степен "Магистър по фармация". Той  е член на медицинския съвет на лечебното заведение по чл. 222, ал. 4 по ЗЛАХМ. Участва във Фармакотерапевтичната комисия на болницата. Член е на Българския фармацевтичен съюз и Професионалната организация на болничните фармацевти. Той е отговорен за цялостната организация и контрол на работата, за покупка на качествени лекарствени продукти, медицински изделия, диагностични материали, дезинфектанти и др. консумативи и материали, които отпуска аптеката. Той следи и отговаря и да не се получи изчерпване или натрупване на излишъци от дадено лекарство или медицински продукт. Получените в Болничната аптека стоки, се проверяват за съответствие на действителните наименования и количества с посочените във фактурата. Проверяват се сроковете на годност и визуално качеството на стоката - счупени, изтекли срокове, променен външен вид и др. Също така се верифицират за да се провери статусът на опаковката дали е активен и легален за приложение в ЕС. Догоравя дарения и хуманитарна помощ на лекарствени препарати и консумативи. Участва в клинични изпитвания. Осигурява необходимата лекарствена и терапевтична информация за останалите медицински специалисти в болницата.

 Достъпът на външни лица в работните и складовите помещения на аптеката е строго ограничен.